REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA 2022

CAPITOLUL I

DISPOZITII GENERALE

             Art. 1. Regulamentul intern, stabileşte dispoziţii referitoarelaorganizarea şi disciplina muncii în cadrul Casei Judeţene de Pensii Galaţi, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul comun nr. 3.577/831/15.05.2020 al Ministrului Muncii si Protectiei Sociale si al Ministrului Sanatatii privind masurile pentru prevenirea cu noul coronavirus SARS-CoV-2 si pentru asigurarea desfasurarii activitatii la locul de munca in conditii de securitate si sanatate in munca, pe perioada starii de alerta, Ordinul comun 874/81/22.05.2020 al Ministrului Sanatatii si al Ministrului Afacerilor Interne privind instituirea obligativitatii mastii de protectie, a triajului epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a mainilor pentru prevenirea contaminarii cu noul coronavirus SARS-CoV-2, precum şi Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătaţii în muncă.

Art. 2. Personalul angajat al C.J.P. Galaţi este constituit dinfuncţionari publici si personal contractual, denumiti in continuare, angajati. Functionarii publici isi desfasoara activitatea pe baza de raport de serviciu, in timp ce salariatii contractuali, isi desfasoara activitatea pe baza de contract individual de munca.

Art. 3. Regulamentul intern se aplică tuturor funcţionarilor publici şisalariaţilor angajaţi cu contract individual de muncă, denumiţi în continuare personalul C.J.P. Galaţi, precum şi persoanelor detaşate sau care efectuează stagii de practică în cadrul C.J.P. Galaţi.

Art. 4. Regulamentul intern se aduce la cunoştinţa personalului, subsemnătură, prin grija conducătorului compartimentului respectiv.

Prevederile regulamentului intern produce efecte pentru angajaţi, din momentul încunoştiinţării acestora.

Art. 5. Dispoziţiile prezentului regulament intern pot fi completate prin deciziiadministrative şi Note interne, privind organizarea şi disciplina muncii, emise de directorul executiv al C.J.P. Galaţi.

Art. 6. Orice angajat interesat poate sesiza conducerea C.J.P.Galaţicu privire ladispoziţiile regulamentului intern, în măsura în care face dovada încălcării unui drept al său.

Controlul legalităţii dispoziţiilor cuprinse în regulamentul intern este de competenţa instanţelor judecătoreşti, care pot fi sesizate în termen de 30 de zile de la data comunicării de către conducerea C.J.P. Galaţi, a modului de soluţionare a sesizării formulate de angajat.

CAPITOLUL II

PRINCIPII FUNDAMENTALE  

Art. 7. Principiile care stau la baza exercitării funcţiei publice sunt:

    a) principiul legalităţii;

    b) principiul competenţei;

    c) principiul performanţei;

    d) principiul eficienţei şi eficacităţii;

    e) principiul imparţialităţii şi obiectivităţii;

    f) principiul transparenţei;

    g) principiul responsabilităţii, în conformitate cu prevederile legale;

    h) principiul orientării către cetăţean;

    i) principiul stabilităţii în exercitarea funcţiei publice;

    j) principiul bunei-credinţe, în sensul respectării drepturilor şi îndeplinirii obligaţiilor reciproce;

    k) principiul subordonării ierarhice.

Art. 8. Principiile care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici şi a personalului contractual din administraţia publică sunt:

    a) supremaţia <LLNK 11991     0221 201   0 12>Constituţiei şi a legii, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcţii au îndatorirea de a respecta <LLNK 11991     0221 201   0 11>Constituţia şi legile ţării;

    b) prioritatea interesului public, în exercitarea funcţiei deţinute;

    c) asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcţii au îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;

    d) profesionalismul, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcţii au obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;

    e) imparţialitatea şi independenţa, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcţii sunt obligate să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes altul decât interesul public, în exercitarea funcţiei deţinute;

    f) integritatea morală, principiu conform căruia persoanelor care ocupă diferite categorii de funcţii le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcţiei pe care o deţin sau să abuzeze în vreun fel de această funcţie;

    g) libertatea gândirii şi a exprimării, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcţii pot să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;

    h) cinstea şi corectitudinea, principiu conform căruia în exercitarea diferitelor categorii de funcţii ocupanţii acestora trebuie să fie de bună-credinţă;

    i) deschiderea şi transparenţa, principiu conform căruia activităţile desfăşurate în exercitarea diferitelor categorii de funcţii sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor;

    j) responsabilitatea şi răspunderea, principiu potrivit căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcţii răspund în conformitate cu prevederile legale atunci când atribuţiile de serviciu nu au fost îndeplinite corespunzător.

Art. 9. Prevederile legate de angajarea personalului, atat pentru functionarii publici cat si pentru angajatii pe baza de contract individual de munca, sunt stabilite prin legi speciale;

Prevederile legate de evaluarea periodica a salariatilor, atat pentru functionarii publici cat si pentru angajatii pe baza de contract individual de munca, sunt stabilite prin legi speciale.

Pentru verificarea prealabilă a aptitudinilor profesionale şi personale ale persoanei care solicită angajarea, se vor avea în vedere:

 1. actul de studii;
  1. actul de identitate;
  1. copie a carnetului de muncă;
  1. fişa pentru examenul medical de angajare şi fişa de expunere la riscuri profesionale;
  1. cazier judiciar;
  1. recomandare de la ultimul loc de muncă.

CAPITOLUL III

ORGANIZAREA TIMPULUI DE LUCRU

Timpul de muncă şi timpul de odihnă

Art. 10. Timpul de munca reprezinta orice perioada in care salariatul presteaza munca, se afla la dispozitia angajatorului si indeplineste atributiile si sarcinile sale, conform prevederilor contractului individual de munca, raportului de serviciu si ale legislatiei in vigoare si altor acte administrative emise in baza legislatiei in vigoare.

Durata normală a timpului de muncă al fiecărui angajat cu normă întreagă,este de 40 de ore pe săptămână.

Repartizarea timpului de muncă se realizează în cadrul săptămânii de lucru de 5 zile, cu două zile de repaus.

Programul normal de lucru în zilele de luni până joi inclusiv, începe la ora 800 şi se termină la ora 1630, iar in ziua de vineri începe la ora 800 şi se termină la ora 1400.

Conducerea C.J.P. Galaţi îşi rezervă dreptul, respectând limitele şi procedurile impuse de legislaţia în vigoare, de a modifica programul de lucru în funcţie de nevoile serviciului.

Art. 11. Evidenţa prezenţei la serviciu seţine pe fiecarecompartiment şi direcţie, pebaza condicii de prezentă.

Înainte de începerea programului de lucru, precum şi la sfârşitul acestuia, angajaţii sunt obligaţi să semneze condica de prezenţă de la direcţia, compartimentul unde sunt încadraţi.

Angajaţii care întârzie la programul de lucru stabilit în conformitate cu prezentul regulament, au obligaţia de a aduce la cunostinţa superiorului ierarhic, situaţia, chiar dacă este vorba de un caz de forţă majoră, situaţie neprevăzută (boală, accident, etc.).

De corectitudinea datelor înscrise în condica de prezenţă şi de transmiterea corectă a prezenţei către compartimentul resurse umane se fac responsabili cei care coordonează activitatea compartimentului.

În condica de prezentă se vor nota, de către şefii de compartimente, întârzierile şi lipsurile de la program, cu specificarea dacă acestea sunt sau nu motivate.

Situaţia prezenţei la serviciu se întocmeşte pe fişe colective de pontaj, pebaza condicii de prezenţă, de către conducătorii compartimentelor, se avizează de directorul executiv, până la data de 01 ale lunii următoare.

Art. 12. Personalul C.J.P.Galaţi poate fi învoit să lipsească de la serviciu, în interespersonal un număr de maxim 4 ore în cursul unei zile, pe bază de bilet de voie aprobat de conducerea institutiei.

Biletul de voie se întocmeşte de Compartimentul resurse umane şi va cuprinde menţiunea că angajatul pleacă în interes personal motivat, data, ora când începe învoirea şi durata acesteia.

Compartimentul resurse umane va ţine evidenţa învoirilor efectuate lunar de fiecare persoană în parte si va atenţiona Serviciul financiar contabilitate pentru reducerea corespunzătoare a drepturilor salariale sau recuperarea orelor de invoire, prin munca suplimentara, peste programul normal de lucru.

Art. 13. Conducătorii compartimentelor din aparatul propriu al C.J.P.Galaţirăspund de organizarea şi ţinerea evidenţei proprii privind concediile de odihnă, concediile fără plată, zilele libere plătite, concedii medicale, învoiri, absenţe, întârzieri de la program şi alte aspecte care privesc timpul de muncă şi odihnă al salariaţilor.

Concediul de odihnă anual şi alte concedii ale salariaţilor

Art. 14. Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor angajaţilor şinu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau limitări.

Durata efectivă a concediului de odihnă anual se stabileşte, în raport cu vechimea în muncă, potrivit legii şi se acordă proporţional cu activitatea prestată într-un an calendaristic.

Durata concediului de odihna anual pentru salariatii cu contract individual de munca cu timp partial se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat.

Concediul de odihnă se efectuează, de regulă, integral sau se poate acorda fracţionat, dacă interesele serviciului o cer sau la solicitarea salariatului, cu condiţia ca una dintre fracţiuni să nu fie mai mică de 15 zile lucrătoare.

                Concediul de odihnă poate fi întrerupt, conform prevederilor legale în vigoare.

Conducerea C.J.P. Galaţi poate rechema salariatul din concediul de odihnă în caz de forţă majoră sau pentru interese urgente care impun prezenţa salariatului la locul de muncă, potrivit legii.

Programarea concediilor de odihnă se face la sfârşitul fiecărui an pentru anul urmator.

Propunerile de programare a concediilor se fac de conducerea fiecărui compartiment si se aprobă de directorul executiv al C.J.P. Galaţi.

   Programarea concediilor de odihna va fi modificată, la cererea salariatului, în următoarele cazuri:

   a) salariatul se afla în concediu medical;

   b) salariata cere concediu de odihna înainte sau în continuarea concediului de maternitate;

   c) salariatul este chemat sa îndeplinească îndatoriri publice;

   d) salariatul este chemat sa satisfacă obligaţii militare, altele decît serviciul militar în termen;

   e) salariatul urmează sau trebuie sa urmeze un curs de calificare, recalificare, perfecţionare sau specializare, în ţara ori în străinătate;

   f) salariatul are recomandare medicală pentru a urma un tratament într-o staţiune balneoclimaterica, caz în care data începerii concediului de odihna va fi ce indicată în recomandarea medicală;

   g) salariata se afla în concediu plătit pentru îngrijirea copilului în virsta de pînă la 1 an.

Ordinea efectuării concediilor de odihnă va fi stabilită eşalonat în tot cursul anului, ţinându-se seama de buna desfăşurare a activităţii dar si de interesele personalului.

     Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum şi zilele libere plătite stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual.

Art. 15. În cazul unor evenimente familiale deosebite, salariatii au dreptul la zilelibere plătite, care nu se includ în durata concediului de odihnă.

În afara concediului de odihnă, functionarii publici mai au dreptul, in conditiile legii, la zile de concediu plătit, în cazul următoarelor evenimente familiale deosebite:

 1. căsătoria salariatului – 5 zile lucratoare;
 • naşterea sau căsătoria unui copil – 3 zile lucratoare;
 • decesul sotiei/sotului functionarului public sau al unei rude de până la gradul al III – lea a functionarului public ori a sotului/sotiei acestuia, inclusiv – 3 zile lucratoare;
 • controlul medical anual – o zi lucratoare;

Art. 16. Pentru rezolvarea unor situaţii personale, angajaţii au dreptul la concedii fărăplată, potrivit legii.

Art. 17. Angajaţii au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii pentru formareprofesională, ce se pot acorda cu sau fără plată, potrivit legii.

Accesul în sediul Casei Judeţene de Pensii Galaţi

Art. 18. Accesul personalului în sediulinstituţieieste permis numai cu prezentarealegitimaţiei de serviciu, vizată la zi şi a ordinelor de serviciu, în cazul delegărilor sau detaşărilor.

Ieşirea personalului din sediul instituţiei, în timpul programului de muncă, este permisă numai cu aprobarea conducătorilor ierarhici, în baza unui bilet de voie. În biletul de voie se va specifica ora de ieşire/intrare şi motivul ieşirii din instituţie.

                  Art. 19.     Accesul persoanelor din afara instituţiei se face după cum urmează:

 1. Invitaţi ai conducerii, prin anunţ telefonic transmis agentului de pază;
 • Salariaţi din ministere, instituţii publice, regii autonome, societăţi comerciale, pe baza legitimaţiei de serviciu, după confirmarea telefonică a persoanei la care doresc să intre;
 • Reprezentanţi ai mass-media, prin grija Compartimentului Comunicare.

Art. 20. Primirea cetăţenilor pentru depunerea dedocumente, cereri, memorii,reclamaţii şi sesizări, se face în fiecare zi a săptămânii, în cadrul programului de lucru, la ghişeele de relaţii cu publicul.

Art. 21. Primirea cetăţenilor care solicită audienţe se face în zilele de audienţe alefiecărei săptămâni, conform programului afişat.

Deplasarea, delegarea, detaşarea

Art. 22. Pe durata deplasării, delegării, respectiv a detaşării, angajatul îşi păstreazăfuncţia şi toate celelalte drepturi, potrivit legii;

Deplasarea, delegarea, detaşarea poate fi dispusă de conducerea C.J.P. Galaţi, în condiţiile prevăzute de lege;

Deplasarea personalului instituţiei în interesul serviciului în afara localităţii, se face pe baza ordinului de deplasare aprobat de directorul executiv.

CAPITOLUL IV

NORME GENERALE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ

                    Art. 23. Funcţionarii publici şi persoanele încadrate cu contract individual de muncă au obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul realizării competenţelor instituţiei publice, în limitele atribuţiilor stabilite prin fişa postului.

În exercitarea funcţiei publice, precum şi a atribuţiilor de serviciu, funcţionarii publici si angajaţii contractuali au obligaţia de a avea un comportament profesionist, precum si de a asigura, în condiţiile legii, transparenta administrativă, pentru a câştiga şi a menţine încrederea cetăţenilor în integritatea, imparţialitatea si eficacitatea autorităţilor si instituţiilor publice.

                     Art. 24.  Salariaţii C.J.P. Galaţi au obligaţia ca, prin actele si faptele lor, să respecte Constituţia, legile ţării si să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.

  Art. 25. Salariaţii au obligaţia de a apăra în mod loial prestigiulC.J.P.Galaţi,precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acestei instituţii publice.

Personalul din cadrul C.J.P. Galaţi poate avertiza în interes public printr-o sesizare făcută cu bună credinţă, cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienţei, eficacităţii, economicităţii şi transparenţei.

     Salariaţii C.J.P.  Galaţi trebuie să nu exprime  în  public  aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea instituţiei, cu politicile, strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ din domeniul pensiilor şi asigurărilor sociale.

Art. 26. Salariaţii C.J.P.Galaţi nu trebuiesăfacă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care instituţia are calitatea de parte.

                  Art. 27.  Salariaţii C.J.P. Galaţi nu trebuie să acorde asistentă şi consultanţă

  persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau C.J.P. Galaţi.

Art. 28. Salariaţii C.J.P.Galaţi trebuie sănudezvăluie informaţii care nu aucaracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege, dacă nu sunt abilitaţi în acest sens.

Art. 29. Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către funcţionariipublici desemnaţi în acest sens de directorul executiv, conform legii.

                   Art. 30.    Salariaţii C.J.P. Galaţi desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de conducerea instituţiei.

CAPITOLUL V

DREPTURILE SI OBLIGAŢIILE CONDUCERII ŞI ALE ANGAJAŢILOR

Drepturile si obligaţiile conducerii instituţiei

                  Art. 31.  Drepturile conducerii instituţiei sunt următoarele:

 1. să stabilească şi să asigure organizarea şi funcţionarea instituţiei;
 2. să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare angajat, în condiţiile legii, prin fişa postului;
 3. să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru angajat, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
 4. să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
 5. să stabilească obiectivele de performanta individuala, precum si criteriile de evaluare a realizarii acestora;

f) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii şi regulamentului intern.

                  Art. 32.  Obligaţiile conducerii instituţiei sunt următoarele:

a)   să pună la dispoziţia angajaţilor spaţiu de lucru cu dotările, mijloacele materiale şi de lucru necesare asigurării unor condiţii corespunzătoare de muncă pentru atingerea standardelor de performanţă cerute îndeplinirii sarcinilor ce-i revin fiecăruia

 • să urmărească periodic modul în care dotarea compartimentelor de muncă este realizată în raport de cerinţele şi specificul fiecărei activităţi;
 • să organizeze activitatea angajaţilor ţinând cont de strategia de dezvoltare a instituţiei, de legislaţia în vigoare, precizând prin fişa postului, atribuţiile fiecăruia în raport de studiile, pregătirea profesională şi specialitate, stabilind în mod corect şi echitabil, volumul de muncă al fiecăruia;
 • să asigure condiţiile necesare desfăşurării activităţii în condiţii de securitate, sănătate şi igienă astfel încât să ocrotească sănătatea şi integritatea fizică şi psihică a personalului;
 • să răspundă pentru legalitatea şi oportunitatea dispoziţiilor date subalternilor, atât în cadrul instituţiei, cât şi în afara acesteia;
 • să organizeze periodic forme de instruire şi formare profesională, avându-se în vedere dezvoltarea competenţelor precum şi anticiparea necesarului de competenţe corespunzător atribuţiilor specifice institutiei;
 • să sprijine şi să stimuleze iniţiativa şi capacitatea profesională a angajaţilor;
 • să asigure respectarea reglementărilor legale cu privire la timpul de lucru şi de odihnă,
 • să acorde angajaţilor drepturile ce decurg din condiţiile de muncă, cu privire la solicitare la zgomot, solicitare nervoasă, luminozitate, condiţii de ambient, radiaţii, condiţii vătămătoare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • să asigure supravegherea medicală a personalului conform prevederilor legislaţiei în vigoare;
 • să vireze toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina instituţiei, precum şi să reţină şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi în condiţiile legii;
 • să acorde angajaţilor drepturile de natură salarială, pentru munca prestată, ce decurg din lege;
 • să asigure condiţiile necesare avansării şi promovării personalului în raport cu pregătirea şi rezultatele obţinute;
 • să elibereze, la cerere, documentele care atestă calitatea de angajat a solicitantului, vechimea în muncă, în funcţie publică;
 • să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale angajaţilor;
 • să creeze condiţii de prevenire şi înlăturare a tuturor cauzelor sau împrejurărilor care pot produce pagube patrimoniului instituţiei, inclusiv măsuri P.S.I.;
 • să asigure protecţia personalului împotriva ameninţărilor, violenţelor,
 • faptelor de ultraj, cărora le-ar putea fi victimă în exercitarea atribuţiilor;
 • să prevină şi să sancţioneze, conform legii, orice formă de discriminare directă sau indirectă față de un salariat, discriminare prin asociere, hărțuire sau faptă de victimizare, bazată pe criteriul de rasă, cetățenie, etnie, culoare, limbă, religie, origine socială, trăsături genetice, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare cu HIV, opțiune politică, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală, apartenență la o categorie defavorizată;
 • să permită personalului să-si exercite în condiţiile legii, dreptul la asociere sindicală sau în organizaţii profesionale, având ca scop reprezentarea intereselor proprii, promovarea pregătirii profesionale si protejarea statutului lor.

    u) sa asigure conditiile necesare privind protectia angajatilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici si, in particular, la noul coronavirus SARS-CoV-2, dupa cum urmeaza:

– reinstruiesc în domeniul securitătii si sănătătii în muncă toti lucrătorii care au stat la domiciliu în perioada stării de urgentă, somaj tehnic, telemuncă, muncă la domiciliu etc. Reinstruirea trebuie să fie adaptată noilor riscuri reprezentate de infectia cu SARS-CoV-2 si se va desfășura în timpul programului normal de lucru al lucrătorilor;

 • reprezentantii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securitătii si sănătătii în muncă au dreptul la instruire corespunzătoare noului risc reprezentat de infectia cu SARS-CoV-2;
 • stabilesc activitățile care pot fi continuate și/sau adaptate, în funcție de specificul acestora si de resursele disponibile, si implementează măsurile necesare pentru reluarea si/sau mentinerea activitătii, în conditiile respectării măsurilor de prevenire a răspândirii SARS-CoV-2, inclusiv pentru desfăsurarea activitătii în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu – care poate rămâne o prioritate;
 • identifică riscurile specifice conditiilor de contaminare epidemiologică si actualizează documentul de evaluare a riscurilor pentru securitatea si sănătatea angajatilor la noile conditii de desfăsurare a activitătii, în vederea luării măsurilor necesare pentru combaterea răspândirii SARS-CoV-2;
 • stabilesc consultări cu reprezentantii angajatilor cu responsabilităti specifice în domeniul securitătii si sănătătii în muncă si, după caz, cu membrii Comitetului de securitate si sănătate în muncă;
 • afisează la intrare si în cele mai vizibile locuri din unitate regulile de conduită obligatorie pentru angajatii si pentru toate persoanele care intră în spatiul organizat de angajator, cu privire la prevenirea îmbolnăvirilor cu coronavirusul SARS-CoV-2;
 •  informează angajatii, prioritar prin mijloace electronice, cu privire la riscurile de infectare si de răspândire a virusului, cu privire la măsurile de protectie si la regulile de distantare socială care se aplică în cadrul institutiei, precum si cu privire la regulile pentru gestionarea situatiilor în care angajatii sau alte persoane care au acces la locul de muncă prezintă simptome ale infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2;
 • să asigure, zilnic, măsurarea temperaturii fiecărei persoane, care intră în institutie (se va utiliza termometrul digital cu infrarosu – fară contact, termoscaner etc.);  angajatilor care au o temperatură peste 37,5 c° nu li se va permite accesul în institutie. acestea vor contacta medicul de familie pentru detalii si informatii medicale;
 • să interzică intrarea în institutie, a persoanelor care nu poartă mască de protectie si mănusi de unică folosintă;
 • să pună la dispozitie, recipiente cu solutie dezinfectantă, omologată, în cantităti suficiente, în multe locuri accesibile din institutie, cu  preponderentă,  la intrarea în  locatie si la grupurile sanitare;
 • la intrarea în institutie, se va aseza un covoras  cu dezinfectant. se foloseste solutie dezinfectantă, omologată care nu face spumă, astfel încât, persoanele care intră în locatie, să-si poată sterge talpa incatamintei;
 • să asigure igienizarea spatiilor, pieselor de mobilier (ex.: pupitrele birourilor), clantelor de la usi, tastaturilor de la calculatoare, unitătilor de calculator si echipamentelor periferice aferente, etc.;
 • pardoseala locatiei se va sterge, periodic, cu solutie dezinfectantă;
 • în situatia în care instalatia de climatizare nu recirculă aerul corespunzător, aerisirea naturală nu se efectuează complet, pentru sanătatea  angajatilor, este necesar ca, la intervale de timp de aproximativ 2 – 3 ore, să se elibereze spatiul, pentru aerisire. toti lucrătorii să părăsească încăperea, timp de 10- 15 minute, pentru a se efectua corespunzător, aerisirea birourilor;
 • să asigure igienizarea, riguroasă a grupurilor sanitare.
 • nu se renuntă imediat, la munca de la domiciliul lucrătorului, pentru a avea cat mai putini oameni, fizic, la locul de muncă;
 • să asigure posibilitatea de distantare socială a persoanelor (1,5 – 2 m);
 • să se evite, pe cât posibil, comunicarea directă între lucrători, aceasta putând fi efectuată, prin intermediul tehnologiei (ex.: videoconferință – telefon, mesaj, skype, whatsapp, zoom etc.);

– sa informeze angajatii cu privire la precautiunile universal valabile:

 • mentinerea igienei riguroase a mâinilor, cu apă si săpun, timp de cel putin 20 de secunde sau cu dezinfectanti avizati, ori de câte ori este nevoie;
 • mentinerea distantei sociale de minimum 1,5 – 2 m, în toate zonele publice:
 • evitarea atingerii fetei cu mâinile nespălate/ nedezinfectate;
 • mentinerea igienei respiratiei: tuse si/sau strănut (în plica cotului sau în servetel de unică folosintă), rinoree (în servetel de unică folosintță). După utilizare, servetelul de unică folosintă va fi aruncat în recipientul de colectare a deseurilor si se va efectua imediat igiena mâinilor;
 • limitarea contactului cu alte persoane la maximum 15 minute, la o distanuă de minimum 1,5 m;
 •   să se respecte distanuarea  persoanelor din departamentele/serviciile, birourile care îsi desfăsoară activitatea, în camere de aproximativ 15- 50 mp, astfel încât să se poată respecta distanta între persoane. numărul de angajati va fi împărtit, prin rotatie, astfel: o parte să lucreze, de acasă, iar cealaltă parte să vină  la serviciu;
 • alternarea programului de lucru. în fiecare zi, la locul de muncă, să fie cât mai putini lucrători, astfel încât să poată respecta distantarea socială, de aproximativ 1,5 – 2 m;
 •   pentru siguranta si sănătatea  angajatilor, cei care se află, la locul de muncă, vor fi din când în când,  supravegheati vizual, direct  sau pe camerele de luat vederi,  pentru a se observa dacă au o gesticulatie care poate indica o stare de rău. dacă situatia o impune, va fi informat seful locului de muncă, iar lucratorul va contacta medicul de familie pentru informatii si recomandări medicale;
 • să se organizeze, dacă se poate,  căi de acces cu sens unic, astfel încât lucrătorii sa nu se întâlnească venind din sens opus.

Drepturile si obligaţiile salariaţilor

                  Art. 33.     Drepturile salariaţilor sunt următoarele:

 1. dreptul la stabilitate în muncă: raportul de serviciu sau raportul de muncă neputând să înceteze sau să fie modificate decât în cazurile prevăzute de lege;
 • dreptul la salarizare pentru munca depusa, potrivit legii, în raport de pregătirea profesională şi importanţa activităţii;
 • dreptul la repaus săptămânal, concediu de odihnă anual plătit, concediu de studii sau fără plată, în condiţiile legii;
 • dreptul la egalitate de şanse şi de tratament, conform legii;
 • dreptul la demnitate în muncă;
 • dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
 • dreptul la protecţie a muncii, la indemnizaţii de asigurări sociale, la pensie, ajutor de şomaj, alte drepturi de asigurări sociale;
 • dreptul la acces la formarea profesională sau specializare, la avansare şi promovare în condiţiile legii;
 • dreptul la informare şi consultare;
 • dreptul de a semnala persoanelor, organelor sau organizaţiilor prevăzute de lege, fapte de încălcare a legii de către persoane cu funcţii de conducere sau execuţie din cadrul instituţiei;
 • dreptul la opinie;
 • dreptul de asociere sindicală, la grevă.

                  Art. 34.     Obligaţiile angajaţilor sunt următoarele:

 1. să îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi conştiinciozitate atribuţiile ce îi revin conform fişei postului şi îndatoririle de serviciu dispuse;
 2. să respecte ordinea şi disciplina muncii;
 • să respecte programul de lucru şi să folosească cu eficienţă timpul de muncă;
 • să respecte secretul de serviciu şi confidenţialitatea datelor şi informaţiilor de care au cunoştinţă prin natura atribuţiunilor;
 • să respecte masurile de securitate şi sănătate a muncii;
 • să respecte normele de protecţie a muncii, de prevenire a incendiilor şi de protecţie civilă;
 • să se abţină de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;
 • să se abţină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor lor politice în exercitarea atribuţiilor ce le revin;
 • să răspundă, potrivit legii, de îndeplinirea atribuţiilor ce le revin din funcţia pe care o deţin, precum şi a atribuţiilor ce le sunt delegate;
 • să se conformeze dispoziţiilor date de salariaţii cu funcţii de conducere cărora le sunt subordonaţi direct, cu excepţia cazurilor în care apreciază că aceste dispoziţii sunt ilegale. În asemenea cazuri, angajatul are obligaţia să motiveze în scris refuzul îndeplinirii dispoziţiei primite. Dacă angajatul care a dat dispoziţia stăruie în executarea acesteia, va trebui să o formuleze în scris. În această situaţie dispoziţia va fi executată de cel care a primit-o;
 • să nu primească cereri a căror rezolvare nu intră în competenţa lor ori să intervină pentru soluţionarea acestor cereri;
 • să se abţină de la exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor politice, să nu participe la activităţi politice în timpul programului;
 • să îşi perfecţioneze pregătirea profesională;
 • să anunţe, personal sau prin altă persoană, conducerea instituţiei în situaţia în care, din motive obiective ori din cauza îmbolnăvirii absentează de la serviciu, în cursul zilei în care are loc absenţa, sau în cel mult 24 de ore. Certificatul medical se va depune până la data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care a fost acordat concediul, în vederea introducerii în plată a acestuia;
 • să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate;
 • să dovedească iniţiativă, creativitate, spirit constructiv, prezenţa de spirit, capacitate decizională operativă;

q)   să aducă la cunostinţa şefilor ierarhici orice neregulă constatată, sau greutăţi în exercitarea atribuţiilor;

 • să fumeze numai în spaţiile special amenajate în instituţie;
 • să nu introducă / distribuie sau sa nu consume băuturi alcoolice sau substanţe stupefiante in cadrul institutiei, precum şi facilitatea săvârşirii acestor fapte, prezentarea la locul de muncă în stare de ebrietate, de oboseala acută, sau sub influenţa substanţelor stupefiante;
 • să respecte în totalitate prevederile prezentului regulament;
 • să respecte normele de conduită profesională prevăzute în codul de conduită, obligatorii pentru funcţionarii publici şi personalul contractual;
 • să prezinte şi actualizeze declaraţia de avere, precum si cea de interese;
 • să respecte întocmai regimul juridic al conflictelor de interese şi al incompatibilităţilor, prevăzute de lege;
 • sa respecte obligatiile necesare privind protectia impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici si, in particular, la noul coronavirus SARS-CoV-2, dupa cum urmeaza:
 •  respectă toate instrucuiunile prevăzute în planul de prevenire si protectie si instructiunile proprii de securitate si sănătate în muncă întocmite de către angajator pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS CoV-2;
 • să  vină la locul de muncă, purtând mască de protectie si mănusi. căile respiratorii (nasul si gura) vor fi complet acoperite;
 •  la intrarea în firmă, este obligatoriu să-si dezinfecteze mâinile ( mânusile) si să-si steargă foarte bine tălpile încăltămintei, pe covorasul cu dezinfectant;
 •  masca de protectie va fi purtată, corespunzător. este interzis ca aceasta să acopere doar gura sau să fie pozitionată sub bărbie sau sub nas;
 • este recomandat ca lucrătorul să ramână cu masca pe fată, pe toată perioada desfăsurării activitătii, în special, când se deplasează, prin institutie (ex.: mersul la grupul sanitar,  în interes de serviciu în alte birouri etc.);
 • masca se poartă aproximativ 3- 4 ore; o purtare continuă, îndelungată, duce la ineficienta acesteia, iar portiunea de piele aflată sub mască, din cauza respiratiei si a temperaturii corpului uman, poate transpira, se poate irita sau pe  portiunea respectivă se  pot dezvolta bacterii;
 • mănusile vor fi folosite numai o singură dată; când vor fi scoase din maini, acestea  se vor arunca la cosul de gunoi; lucrătorul ar trebui să aiba mănusi de rezervă;
 • mănusile se scot din mâini, rulându-se din interior către exterior; având în vedere că este inevitabil, atingerea mâinii de portiunea exterioară a mănusii, lucrătorul este obligat să se dezinfecteze pe mâini, după această operatiune;
 • în situatia când lucrătorii nu poartă mănusi sau nu pot lucra cu mănusi, acestia îsi vor dezinfecta mâinile si nu le vor duce la fată, nas, ochi etc.;
 • se recomandă ca, pentru o perioadă, comunicarea între colegi, să nu se facă direct, ci  cu ajutorul tehnologiei. (ex: videoconferință – telefon, mesaj, skype, whatsapp, google);
 • pupitrul biroului să fie in permanentă liber (pe el va fi asezat numai laptopul/computerul),  pentru  ca personalul administrativ să  poată efectua corespunzător igienizarea. nu vor fi asezate obiecte personale pe pardoseală;
 • pentru  evitarea  aglomeratiei pe căile de acces, este recomandat ca lucrătorii să se deplaseze, prin institutie, numai dacă este necesar (venit /plecat  la, de/la  locul de muncă, grup sanitar, igienizare mâini, locul pentru fumat, etc.). să respecte sensul unic de mers pe căile de acces, dacă spatiul locatiei permite;
 • înstiintează imediat angajatorul dacă prezintă, la începutul sau în timpul programului de lucru, simptome ale infectării cu virusul SARS CoV-2 (tuse, strănut, rinoree, dificultăti respiratorii, febră, stare generală alterată);
 • rămân la domiciliu dacă, înaintea începerii programului de lucru, prezintă simptome ale infectării cu virusul SARS-CoV-2 si anuntă angajatorul cu privire la acest lucru;
 • contactează, imediat, medicul de medicină a muncii responsabil al unitătii/medicul de familie sau, în cazul în care starea acestuia este gravă, serviciul unic de urgență 112;
 • în cazul necesitătii izolării la domiciliu, angajatul va intra în concediu medical, în baza adeverintei eliberate de medicul de familie după perioada de izolare la domiciliu;
 • persoana care prezintă stare de rău trebuie să evite stationarea/intrarea în comunitatea de la locul de munca, până când  starea de sănătate  a acesteia revine la normal;
 • lucrătorul trebuie să respecte, zilnic, traseul de deplasare la/de la serviciu si să evite, pe cât se poate, socializarea;
 • la locurile pentru fumat, angajatii vor păstra distantarea socială corespunzătoare;
 • în transportul public, lucrătorii vor lua măsuri de distantare socială, dacă distantarea nu este posibilă, angajatul asteaptă alt mijloc de transport;
 • pentru evitarea transportului public, o perioadă de timp, dacă este posibil, să se folosească mijloc de transport personal (masină, bicicletă, trotinetă, motocicletă etc.).

CAPITOLUL VI

SANCŢIUNILE DISCIPLINARE ŞI RĂSPUNDEREA  FUNCŢIONARILOR PUBLICI

Abateri disciplinare

Art. 35. Conducereainstituţiei dispune de prerogativa disciplinară, având dreptul de aaplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare angajaţilor, ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară.

Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca, corespunzatoare postului ocupat, inclusiv cu normele de conduita profesionala si civica, care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către angajat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.

Pentru aceeasi abatere disciplinara se poate aplica numai o singura actiune.

Constituie abateri disciplinare următoarele fapte:

 1. întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;
 2. neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor;
 3. absenţa nemotivată de la serviciu;
 4. nerespectarea programului de lucru;
 5. intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal;
 6. nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor cu acest caracter;
 7. manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice în care funcţionarul public îşi desfăşoară activitatea;
 8. desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu caracter politic;
 9. refuzul nemotivat de a îndeplini atribuţiile de serviciu;
 10. refuzul nemotivat de a se supune controlului de medicina muncii şi expertizelor medicale ca urmare a recomandărilor formulate de medicul de medicina muncii, conform prevederilor legale;
 11. încălcarea prevederilor referitoare la îndatoriri şi interdicţii stabilite prin lege pentru funcţionarii publici, altele decât cele referitoare la conflicte de interese şi incompatibilităţi;
 12. încălcarea prevederilor referitoare la incompatibilităţi dacă funcţionarul public nu acţionează pentru încetarea acestora într-un termen de 15 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate;
 13. încălcarea prevederilor referitoare la conflicte de interese;
 14. alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare în actele normative din domeniul funcţiei publice şi funcţionarilor publici sau aplicabile acestora;
 15. întarzierea în mod repetat de la ora de începere a programului de lucru;
 • atitudinile ireverenţioase în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu;
 • părăsirea serviciului fără motiv întemeiat şi fără a avea în prealabil aprobarea şefului ierarhic;
 • desfăşurarea unei activităţi personale sau private în timpul orelor de program;
 • solicitarea sau primirea de cadouri în scopul furnizării unor informaţii sau facilitării unor servicii care să dăuneze activităţii instituţiei;
 • fumatul în instituţie în alte locuri decât cele amenajate şi încalcarea regulilor de igienă şi securitate;
 • introducerea, distribuirea, facilitarea introducerii sau distribuirii în institutie a băuturilor alcoolice, precum şi consumarea acestora la locul de muncă;
 • intrarea in institutie sub influenta bauturilor alcoolice;
 • introducerea, consumarea, distribuirea sau comercializarea de substante, medicamente sau alte produse ale căror efect pot produce dereglări comportamentale;
 • întruniri de orice fel care nu privesc activitatea profesională;
 • orice alte fapte interzise de lege.

Art. 36. În cadrul relatiilor de munca functioneaza principiul egalitatii de tratament fata de toti angajatii, femeile şi bărbatii, avand asigurate şanse egalede afirmare profesională şi beneficiază de un tratament egal.

  Orice discriminare directa sau indirecta fata de un salariat, bazata pe criterii de sex, orientale sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala este interzisa la locul de munca.

Prin hărţuire sexuală se înţelege orice formă de comportament în legătură cu sexul, despre care cel care se face vinovat ştie că afectează demnitatea persoanelor, dacă acest comportament este refuzat şi reprezintă motivaţia pentru o decizie care afectează acele persoane.

Pentru prevenirea şi eliminarea oricăror comportamente, definite drept hărţuire sexuală, conducerea instituţiei aplică următoarele măsuri:

 1. informarea tuturor angajaţilor cu privire la interzicerea hărţuirii sexuale la locul de muncă, inclusiv prin afişarea în locuri vizibile a prevederilor regulamentare pentru prevenirea oricărui act de hărţuire sexuală;
 2. aplicarea imediat, după sesizare, a sancţiunilor disciplinare împotriva oricărei manifestări de hărţuire sexuală la locul de muncă, respectând procedura stabilită în prezentul regulament.

Orice salariat care presteaza o munca beneficiaza de conditii de munca adecvate activitatii desfasurate, protectie sociala, securitate si sanatate în munca, precum si de respectarea demnitatii si constiintei sale, fara nicio discriminare.

Pentru munca egala sau de valoare egala, este interzisa orice discriminare bazata pe criteriu de sex cu privire la toate elementele si conditiile de remunerare.

                  Relatiile de munca se bazeaza pe principiul consensualitatii si al bunei credinte.

     Tuturor salariatilor care presteaza o munca le sunt recunoscute dreptul la plata egala pentru munca egala, dreptul la protectia datelor cu caracter personal, precum si dreptul la protectie împotriva concedierilor nelegale.

Art. 37. (1) Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu orice alta funcţie publica decât cea în care a fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate publica.

(2) Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează:

a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice;

b) în cadrul cabinetului demnitarului, cu excepţia cazului în care funcţionarul public este suspendat din funcţia publica, în condiţiile legii, pe durata numirii sale;

c) în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori în alte unităţi cu scop lucrativ din sectorul public;

d) în calitate de membru al unui grup de interes economic.

(2^1) Nu se află în situaţie de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin. (2) lit. a) şi c), funcţionarul public care:

a) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condiţiile legii, să reprezinte interesele statului în legătură cu activităţile desfăşurate de operatorii economici cu capital ori patrimoniu integral sau majoritar de stat, în condiţiile rezultate din actele normative în vigoare;

b) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condiţiile legii, să participe în calitate de reprezentant al autorităţii ori instituţiei publice în cadrul unor organisme sau organe colective de conducere constituite în temeiul actelor normative în vigoare;

c) exercită un mandat de reprezentare, pe baza desemnării de către o autoritate sau instituţie publică, în condiţiile expres prevăzute de actele normative în vigoare.

(2^2) Nu se află în situaţie de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin. (2), funcţionarul public care este desemnat prin act administrativ pentru a face parte din echipa de proiect finanţat din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum şi din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile, cu excepţia funcţionarilor publici care exercită atribuţii ca auditor sau atribuţii de control asupra activităţii derulate în cadrul acesteia şi a funcţionarilor publici care fac parte din echipa de proiect, dar pentru care activitatea desfăşurată în cadrul respectivei echipe generează o situaţie de conflict de interese cu funcţia publică pe care o ocupă.

(2^3) Funcţionarii publici care, în exercitarea funcţiei publice, au desfăşurat activităţi de monitorizare şi control cu privire la societăţi comerciale sau alte unităţi cu scop lucrativ de natura celor prevăzute la alin. (2) lit. c) nu pot sa-si desfăşoare activitatea şi nu pot acorda consultanţa de specialitate la aceste societăţi timp de 3 ani după ieşirea din corpul funcţionarilor publici.

(2^4) Funcţionarii publici nu pot fi mandatari ai unor persoane în ceea ce priveşte efectuarea unor acte în legătura cu funcţia publica pe care o exercita.

 (2^5)  In situaţia prevăzută la alin. (2) lit. b), la încheierea mandatului demnitarului, funcţionarul public este reîncadrat în funcţia publica deţinuta sau într-o funcţie similară.

(2^6)  Funcţionarii publici pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice. Funcţionarii publici pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, funcţionar public parlamentar sau funcţionar public cu statut special, potrivit fişei postului.

Sancţiuni disciplinare

Art. 38. Sancţiunile disciplinare care se pot aplica în cazul în care salariatul săvârşeşteo abatere disciplinară sunt:

 1. pentru funcţionarul public:

 a) mustrarea scrisă;

    b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la 3 luni;

    c) diminuarea drepturilor salariale cu 10-15% pe o perioadă de până la un an de zile;

    d) suspendarea dreptului de promovare pe o perioadă de la unu la 3 ani;

    e) retrogradarea într-o funcţie publică de nivel inferior, pe o perioadă de până la un an, cu diminuarea corespunzătoare a salariului;

    f) destituirea din funcţia publică.

 • pentru personalul contractual:
 1. avertismentul scris;
  1. retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;
 • reducerea salariului de bază pe o durată de 1 – 3 luni cu 5 – 10%;
 • reducerea salariului de bază si/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1 – 3 luni cu 5 – 10%;
  • desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune.

Salariaţii care întârzie de la programul de lucru stabilit, trebuie să raporteze

superiorului ierarhic situaţia, chiar dacă este un caz de forţă majoră.

Întârzierile repetate de la programul de lucru aprobat vor fi operate corespunzător, sub semnătura conducătorului de compartiment, în foaia de pontaj şi vor fi sancţionate disciplinar, în condiţiile legii.

Absenţele trebuie aduse la cunoştinţa superiorului ierarhic cu excepţia cazurilor neprevăzute sau independente de voinţa celui în cauză (boală, accident, etc.).

Sancţiunea disciplinară prevazută la lit. a), se poate aplica direct de către

directorul executiv.

Pentru sancţiunile disciplinare prevazute la lit. b) – e), punctele 1 si 2, ale art. 38, conducătorul compartimentului va sesiza comisia de disciplină, sau după caz, conducerea instituţiei.

Art. 39. Sancţiuniledisciplinareprevăzute la art.38,se aplică de către directorulexecutiv, la propunerea comisiei de disciplină. Sancţiunile disciplinare nu pot fi dispuse decât după efectuarea unei cercetări prealabile şi audieri efectuate de către comisia de disciplină.

Conducerea instituţiei dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie.

Decizia de sancţionare poate fi contestată de angajat la instanţele competente, material şi teritorial în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.

Art. 40. Conducereainstituţiei poate dispune eliberarea din funcţie, pentru motivecare ţin de persoana angajatului, în condiţiile legii.

Decizia se emite în scris şi, sub sancţiunea nulităţii absolute, trebuie să fie motivată în fapt şi în drept şi să cuprindă elementele prevăzute în actele normative aplicabile.

Este interzisă concedierea salariatilor:

a) pe criterii de rasă, cetătenie, etnie, culoare, limbă, religie, origine socială, trăsături genetice, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, optiune politică, situatie sau responsabilitate familială, apartenentă ori activitate sindicală, apartenentă la o categorie defavorizată;

b) pentru exercitarea, în conditiile legii, a dreptului la grevă si a drepturilor sindicale.

Cererile în vederea soluţionării unui conflict de muncă pot fi formulate în termen de 30 de zile calendaristice de la data în care a fost comunicată decizia unilaterală a angajatorului referitoare la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă.

Programul de audiente al Directorului Executiv al C.J.Pensii Galati, este stabilit printr-o decizie a acestuia, care poate fi modificat insa, functie de agenda de lucru. Audierea salariatilor de catre Directorul Executiv al C.J.Pensii Galati, se face doar in prezenta unei alte persoane (din cadrul Consiliului de Conducere al institutiei, reprezentantul salariatilor sau o alta persoana desemnata).

Cererile şi reclamaţiile angajaţilor se efectuează în scris şi se adresează, după caz, conducerii instituţiei. Conform competenţelor, acestea se vor aproba/verifica de cei în drept şi se păstrează în dosarul angajatului (conducerii instituţiei). Documentele care se refera la activitatea operativă se păstrează în dosare special destinate în acest scop.

La încetarea raportului de serviciu/contractului individual de muncă, angajatul are îndatorirea să predea lucrările şi bunurile care i-au fost încredinţate în vederea exercitării atribuţiilor de serviciu.

    Constatarea, cercetarea, aplicarea si contestarea sancţiunilor disciplinare prevăzuta in prezentul regulament se completează si se aplica in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/03.07.2019 – pentru funcţionarii publici, iar pentru personalul contractual – în conformitate cu prevederile Codului Muncii (Legea 53/2003).

Răspunderea materială, contravenţională si penală a personalului C.J.Pensii Galati, survine conform legislaţiei în vigoare.

CAPITOLUL VII

PROTECŢIA, IGIENA SI SECURITATEA ÎN MUNCĂ

Art. 41. Conducerea C.J.P.Galaţi are obligaţia să ia măsurilenecesare pentruprotejarea vieţii, securităţii şi sănătăţii salariaţilor, inclusiv pentru activităţile de prevenire a riscurilor profesionale, de informare şi pregătire, precum şi pentru punerea în aplicare a organizării protecţiei muncii şi mijloacelor necesare acesteia.

La adoptarea şi punerea în aplicare a măsurilor prevăzute se va ţine seama de următoarele principii generale de prevenire:

 1. să se asigure aplicarea criteriilor ergonomice pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi pentru reducerea efortului fizic, precum şi măsuri adecvate pentru munca femeilor şi a tinerilor;
 • să se stabilească măsurile tehnice, sanitare şi organizatorice de protecţie a muncii, corespunzător condiţiilor de muncă şi factorilor de mediu specifici instituţiei;
 • să se angajeze numai persoane care, în urma controlului medical şi a verificării aptitudinilor psihoprofesionale, corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute;
 • să se ţină evidenţa locurilor de muncă cu condiţii deosebite;
 • să nu se modifice starea de fapt rezultată din producerea unui accident mortal sau colectiv, în afară de cazurile în care menţinerea acestei stări ar genera alte accidente ori ar periclita viaţa accidentaţilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă;
 • să se ia toate măsurile necesare pentru protejarea vieţii şi sănătăţii salariaţilor şi să asigure dotarea corespunzătoare cu materialele necesare a locurilor de muncă (medicamente, săpun, masti de prorectie, dezinfectant, etc.)
 • să asigure protecţia sănătăţii şi/sau securităţii salariatelor gravide şi/sau mame la locurile lor de muncă, potrivit prevederilor legale privind protecţia maternităţii la locurile de muncă.

Art. 42. Instrucţiunile prevăzute în prezentul regulament intern, impun ca fiecaresalariat să desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi pe celelalte persoane participante la procesul de muncă:

 1. fumatul în incinta instituţiei este permis numai în locurile special amenajate, în condiţiile legale pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun.  
 2. în timpul serviciului angajaţii sunt obligaţi să aibă o comportare demnă şi corectă. În prezenţa semnelor evidente de comportament anormal al unei persoane datorită căruia aceasta ar putea să nu mai poată executa sarcinile de serviciu şi care poate determina crearea unei situaţii periculoase, conducerea compartimentului va dispune un consult medical al angajatului respectiv;

c) prin grija compartimentului de specialitate, salariaţii beneficiază de grupuri sanitare curate şi dotate cu materiale de strictă necesitate, în vederea creării unui confort necesar respectării intimităţii fiecăruia, precum şi pentru preintâmpinarea îmbolnăvirilor.

Art. 43. Comportarea în caz de accidente sau incidente la locul de muncă:

 1. toate accidentele survenite în timpul serviciului, mai ales cele cu consecinţe grave, vor fi declarate imediat conducerii instituţiei. Aceleaşi reguli vor fi respectate şi în cazul accidentelor survenite pe traseul domiciliu – loc de muncă şi invers, precum şi în cazul delegărilor sau detaşărilor în interesul serviciului;
 • accidentul care a produs invaliditate, accidentul mortal precum şi accidentul colectiv, vor fi comunicate de îndată către conducerea instituţiei, Inspectoratului Teritorial de Muncă Galati, precum şi organelor de urmărire penală competente, potrivit legii.

Art. 44. Utilizarea echipamentului tehnic, echipamentului individual de protecţie şi delucru şi materialelor igienico-sanitare:

 1. fiecare angajat este obligat să utilizeze echipamentul tehnic, din dotare, fiind interzisă utilizarea acestuia în scopuri personale;
 2. sunt considerate echipamente tehnice: echipamente de calcul, birotica, autovehicule, aparate, în general, toate materialele încredinţate salariatului în vederea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu;
 • echipamentele tehnice trebuie să corespundă prevederilor din normele, standardele şi din alte reglementări referitoare la protecţia muncii şi să nu prezinte pericol pentru sănătatea sau viata angajaţilor, a persoanelor aflate în Instituţie în interes de serviciu sau a altor persoane pentru care se asigură protecţia muncii;
 • este interzisă intervenţia din proprie iniţiativă asupra echipamentului tehnic sau individual defect, dacă întreţinerea acestuia este încredinţată unui specialist, angajatul fiind obligat sa apeleze la serviciile acestuia;
 • executarea sarcinilor de muncă ale angajaţilor implică întreţinerea şi curăţarea echipamentului tehnic şi/sau echipamentului individual de protecţie şi de lucru, angajatul fiind obligat să-şi consacre timpul necesar acestei obligaţii.

Dispoziţii in caz de pericol

Art. 45. În cazul producerii unui incendiu, evacuarea personalului se va executaconform planului întocmit în acest scop, de către salariatul împuternicit cu P.S.I. împreună cu reprezentanţii Pompierilor Militari;

În cazul producerii unui cutremur, salariaţii vor acţiona sub coordonarea Comisiei de Protecţie Civilă, în vederea salvării victimelor omeneşti şi a bunurilor materiale de orice natură.

La mobilizare şi război responsabilul cu evidenţa militară şi mobilizarea la locul de muncă, va acţiona conform documentelor specifice emise în acest scop.

Art. 46.  Pagube produse sau suferite de salariaţi:

 1. Lucrările, documentaţia de serviciu, tehnica de calcul din dotarea fiecărui compartiment, sunt asigurate prin depunerea acestora în dulapuri, camere prevăzute cu sisteme si dispozitive de închidere;
 2. Autoturismele proprietate personală ale personalului instituţiei vor fi parcate în spaţii speciale aprobate. Conducerea instituţiei nu poartă raspunderea pentru pagubele aduse acestora în parcare, în timpul programului normal de lucru;
 3. În stare de urgenţă sau necesitate, mai ales în cazul posibilităţii existenţei în dulapuri a unor produse insalubre, inflamabile sau periculoase, sau cu ocazia unor cazuri de forţă majoră, conducerea compartimentului poate, după ce a informat salariaţii respectivi, să dispună deschiderea dulapurilor în prezenţa celor interesaţi. În cazul absenţei salariatului sau refuzului acestuia de a participa la acţiune, aceasta se va face în prezenţa unui terţ angajat al instituţiei şi a unui reprezentant al salariaţilor.

            CAPITOLUL VIII

            PROTECŢIA PERSONALULUI DIN CADRUL CJP GALATI – REFERITOARE LA ÎNCĂLCAREA UNOR LEGI

                     Art.47. Personalul din cadrul Casei Judeţene de Pensii Galati (funcţionari publici, personal contractual sau alte categorii de personal) poate avertiza în interes public printr-o sesizare făcută cu bună credinţă cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienţei, eficacităţii, economicităţii şi transparenţei.

                     Art.48. Avertizarea în interes public priveşte:

            a) infracţiuni de corupţie, infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie, infracţiuni în legătura directa cu infracţiunile de corupţie, infracţiunile de fals şi infracţiunile de serviciu sau în legătura cu serviciul;

            b) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene;

            c) practici sau tratamente preferenţiale ori discriminatorii în exercitarea atribuţiilor autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, administraţiei publice locale, aparatului Parlamentului, aparatului de lucru al Administraţiei Prezidenţiale, aparatului de lucru al Guvernului, autorităţilor administrative autonome, instituţiilor publice de cultura, educaţie, sănătate şi asistenta socială, companiilor naţionale, regiilor autonome de interes naţional şi local, precum şi societăţilor naţionale cu capital de stat şi persoanelor numite în consilii ştiinţifice şi consultative, comisii de specialitate şi în alte organe colegiale organizate în structura ori pe lângă autorităţile sau instituţiile publice;

            d) încălcarea prevederilor privind incompatibilităţile şi conflictele de interese;

            e) folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane;

            f) partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului, cu excepţia persoanelor alese sau numite politic;

            g) încălcări ale legii în privinţa accesului la informaţii şi a transparenţei decizionale;

            h) încălcarea prevederilor legale privind achiziţiile publice şi finanţările nerambursabile;

            i) incompetenta sau neglijenţa în serviciu;

            j) evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare şi eliberare din funcţie;

            k) încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii;

            l) emiterea de acte administrative sau de alta natura care servesc interese de grup sau clientelare;

            m) administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public şi privat al autorităţilor publice, instituţiilor publice şi al celorlalte unităţi prevăzute la lit.c;

            n) încălcarea altor dispoziţii legale care impun respectarea principiului bunei administrări şi cel al ocrotirii interesului public.

                     Art.49. Principiile care guvernează protecţia avertizării în interes public sunt următoarele:

            a) principiul legalităţii, conform căruia autorităţile publice, instituţiile publice şi celelalte unităţi prevăzute mai sus au obligaţia de a respecta drepturile şi libertăţile cetăţenilor, normele procedurale, libera concurenta şi tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor publice, potrivit legii;

            b) principiul supremaţiei interesului public, conform căruia, în înţelesul prezentei legi, ordinea de drept, integritatea, imparţialitatea şi eficienta autorităţilor publice şi instituţiilor publice, precum şi a celorlalte unităţi mai sus enumerate sunt ocrotite şi promovate de lege;

            c) principiul responsabilităţii, conform căruia orice persoana care semnalează încălcări ale legii este datoare sa susţină reclamaţia cu date sau indicii privind fapta săvârşită;

            d) principiul nesancţionării abuzive, conform căruia nu pot fi sancţionate persoanele care reclama ori sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancţiuni inechitabile şi mai severe pentru alte abateri disciplinare. În cazul avertizării în interes public, nu sunt aplicabile normele deontologice sau profesionale de natura sa împiedice avertizarea în interes public;

            e) principiul bunei administrări, conform căruia autorităţile publice, instituţiile publice şi celelalte unităţi prevăzute mai sus sunt datoare sa îşi desfăşoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiţii de eficienta, eficacitate şi economicitate a folosirii resurselor;

            f) principiul bunei conduite, conform căruia este ocrotit şi încurajat actul de avertizare în interes public cu privire la aspectele de integritate publica şi buna administrare, cu scopul de a spori capacitatea administrativă şi prestigiul autorităţilor publice, instituţiilor publice şi al celorlalte unităţi prevăzute mai sus;

            g) principiul echilibrului, conform căruia nici o persoana nu se poate prevala de prevederile prezentei legi pentru a diminua sancţiunea administrativă sau disciplinară pentru o fapta a sa mai grava;

            h) principiul bunei-credinţe, conform căruia este ocrotită persoana încadrata întro autoritate publica, instituţie publica sau în alta unitate bugetară dintre cele prevăzute, care a făcut o sesizare, convinsa fiind de realitatea stării de fapt sau ca fapta constituie o încălcare a legii.

                     Art.50. Sesizarea privind încălcarea legii sau a normelor deontologice şi profesionale, poate fi făcuta, alternativ sau cumulative de către:

            a) şefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale;

            b) conducătorului autorităţii publice, instituţiei publice sau al unităţii bugetare din care face parte persoana care a încălcat prevederile legale, sau în care se semnalează practica ilegala, chiar dacă nu se poate identifica exact făptuitorul;

            c) comisiilor de disciplina sau altor organisme similare din cadrul autorităţii publice, instituţiei publice sau al unităţilor menţionate mai sus, din care face parte persoana care a încălcat legea;

            d) organelor judiciare;

            e) organelor însărcinate cu constatarea şi cercetarea conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor;  

            f) comisiilor parlamentare;

            g) mass-media;

            h) organizaţiilor profesionale, sindicale sau patronale;

            i) organizaţiilor neguvernamentale.

                     Art.51. În fata comisiei de disciplina sau a altor organe similare, cei care formulează o avertizare în interes public beneficiază de protecţie după cum urmează:

            a) avertizorii în interes public beneficiază de prezumţia de buna-credinţa, pana la proba contrară;

            b) la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, comisiile de disciplina sau alte organisme similare din cadrul autorităţilor publice, instituţiilor publice sau al altor unităţi au obligaţia de a invita presa şi un reprezentant al sindicatului sau al asociaţiei profesionale. Anunţul se face prin comunicat pe pagina de Internet a autorităţii publice, instituţiei publice sau a unităţii bugetare, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea şedinţei, sub sancţiunea nulităţii raportului şi a sancţiunii disciplinare aplicate.

                     Art.52. În situaţia în care cel reclamat prin avertizarea în interes public este şef ierarhic, direct sau indirect, ori are atribuţii de control, inspecţie şi evaluare a avertizorului, comisia de disciplina sau alt organism similar va asigura protecţia avertizorului, ascunzându-i identitatea.

                   Art. 53 Pentru aplicarea art. 488 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, la nivelul CJP Galati a fost constituita Comisia Paritara.

            Comisia paritară este consultată în situaţiile prevăzute la art. 489 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

            În acest sens, comisia paritară are următoarele atribuţii principale:

a) analizează şi avizează propunerile privind măsurile de îmbunătăţire a activităţii autorităţii sau instituţiei publice pentru care este constituită;

b) analizează şi avizează planul anual de perfecţionare profesională, precum şi orice măsură privind pregătirea profesională a funcţionarilor publici, în condiţiile în care aceasta implică utilizarea fondurilor bugetare ale autorităţii sau instituţiei publice;

c) analizează şi avizează stabilirea programului de lucru pe baza propunerii conducătorului autorităţii sau instituţiei publice şi, dacă este cazul, formulează propuneri privind flexibilizarea acestuia, la solicitarea scrisă a sindicatului reprezentativ al funcţionarilor publici sau, în lipsa acestuia, a sindicatului afiliat la o federaţie reprezentativă la nivelul sectorului de activitate ori la nivelul grupului de unităţi din care face parte autoritatea sau instituţia publică, respectiv a majorităţii funcţionarilor publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice, în cazul în care sindicatul nu este reprezentativ sau funcţionarii publici nu sunt organizaţi într-un sindicat afiliat la o federaţie reprezentativă la nivelul sectorului de activitate ori la nivelul grupului de unităţi din care face parte autoritatea sau instituţia publică, pe care le supune spre aprobare conducătorului acesteia;

d) analizează şi avizează măsurile de adaptare adecvate identificate în vederea asigurării unui mediu de lucru deschis, incluziv şi accesibil persoanelor cu dizabilităţi, inclusiv pentru cei care dobândesc o dizabilitate pe durata raportului de serviciu;

e) participă la soluţionarea sesizărilor adresate de funcţionarii publici conducătorului autorităţii sau instituţiei publice cu privire la modul de respectare a drepturilor prevăzute de lege, precum şi a acordurilor colective;

f) monitorizează aplicarea acordurilor colective încheiate între autoritatea sau instituţia publică cu sindicatele reprezentative ale funcţionarilor publici, respectiv sindicatele afiliate la o federaţie reprezentativă la nivelul sectorului de activitate sau la nivelul grupului de unităţi din care face parte autoritatea sau instituţia publică sau cu reprezentanţii funcţionarilor publici, dacă astfel de acorduri au fost încheiate;

g) întocmeşte un raport anual în condiţiile prevăzute la art. 489 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL IX

DISPOZIŢII FINALE

Art. 54. Regulamentul internal C.J.P.Galaţi se completeazăcu prevederile legislaţiei în vigoare privind organizarea muncii, drepturile si obligaţiile partilor, igiena si securitatea muncii, disciplina muncii si răspunderea disciplinară, civilă si penală.

Art. 55. Incalcarea dispozitiilor prezentului regulament, constituie abatere disciplinara si atrage dupa sine, raspunderea disciplinara a functionarilor publici si personalului contractual, conform legii. La intocmirea prezentului regulament intern s-au avut in vedere reglementarile legale in vigoare, referitoare la functia publica, personalul contractual, raporturile de serviciu/munca, protectia si sanatatea in munca.

Art. 56. La intocmirea prezentului regulament intern s-au avut in vedere reglementarile legale in vigoare, referitoare la functia publica, personalul contractual, raporturile de serviciu/munca, protectia si sanatatea in munca.

Art. 57. Regulamentul internal C.J.P.Galaţi intra in vigoare  la data de 29.04.2022 si va fi adus la cunostinta fiecarui salariat, pe baza de semnatura, respectarea lui fiind obligatorie pentru tot personalul instituţiei indiferent de funcţie.

Art. 58. Prezentul regulament intern a fost aprobat prin Decizia nr. 2.32 / 29.04.2022 a Directorului Executiv al C.J.P.Galaţi.

 Întocmit,

                                             Dumitru Leontin Emilian, C.A.M.B.P.


Skip to content