Atributiile departamentelor

COMPARTIMENTE SUBORDONATE DIRECTORULUI EXECUTIV

Compartimentul audit

 • Realizează auditul de sistem, auditul performanţei şi auditul de regularitate în cadrul casei teritoriale de pensii;
 • Asigură obiectivitatea şi consilierea, destinate să îmbunătăţească sistemul şi activităţile casei teritoriale de pensii;
 • Sprijină îndeplinirea obiectivelor casei teritoriale de pensii, printr-o abordare sistematică şi metodică, prin care se evaluează şi se îmbunătăţeşte eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor administrării;
 • Auditează sistemele de management financiar, inclusiv contabilitatea şi sistemele informatice aferente;
 • Desfăşoară acţiuni de auditare ad-hoc, respectiv misiuni de audit public intern cu character excepţional, necuprinse în planul anual de audit public intern;
 • Elaborează proiectul planului anual de audit public intern;

Compartimentul I.T.

 • Monitorizează funcţionarea subsistemului informatic la nivelul casei teritoriale de pensii şi respectarea standardelor de exploatare stabilite de C.N.P.P.;
 • Asigură testarea, implementarea şi predarea în exploatare a produselor – program realizate de C.N.P.P.;
 • Asigură administrarea reţelelor de calculatoare ale casei teritoriale de pensii;
 • Asigură asistenţa tehnică pentru gestionarea bazelor de date privind asiguraţii sistemului public de pensii, respectiv, a pensionarilor sistemului public de pensii şi a beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi speciale;
 • Asigură instruirea personalului în vederea utilizării corecte a calculatoarelor şi a produselor -programe omologate, pe baza instrucţiunilor emise de C.N.P.P.;
 • Asigură fundamentarea dotărilor cu echipamente de prelucrare date;
 • Asigură efectuarea lunară a copiilor de siguranţă pentru datele gestionate la nivelul casei teritoriale de pensii;
 • Asigură suportul tehnic pentru transmisia datelor necesare consolidării bazei de date naţionale a C.N.P.P.;

Compartimentul Resurse Umane

 • Elaborează lucrările privind evidenţa şi mişcarea personalului;Efectuează activitatea de selecţie, încadrare, promovare şi avansare a personalului;
 • Întocmeşte, completează şi gestionează cametele de muncă pentru personalul casei teritoriale de pensii;
 • Verifică întocmirea fişelor de pontaj, ţine evidenţa concediilor medicale, a concediilor de odihnă, a concediilor fără plată aprobate, a absenţelor nemotivate şi a orelor suplimentare efectuate;
 • Tine evidenţa deciziilor emise de directorul coordonator, în realizarea atribuţiilor ce îi revin;
 • Întocmeşte formalităţile în vederea pensionării salariaţilor casei teritoriale de pensii;
 • Gestionează evidenţa evaluării anuale a personalului;
 • Urmăreşte întocmirea, actualizarea şi respectarea fişelor de post şi asigură gestionarea acestora;
 • Întocmeşte, completează şi gestionează dosarele personale ale salariaţilor;
 • Întocmeşte, păstrează şi actualizează dosarele profesionale ale funcţionarilor publici şi păstrează confidenţialitatea datelor cu caracter personal;
 • Întocmeşte, împreună cu celelalte compartimente, programarea concediilor de odihnă şi urmăreşte efectuarea acestora în concordanţă cu programarea aprobată;
 • Asigură participarea salariaţilor la programele de instruire şi perfecţionare profesională;

Compartimentul expertiza medicala

 • Prelungeşte concediul medical peste 90 de zile şi propune serviciului de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de rnuncă prelungirea concediului peste 183 de zile;
 • Examinează bolnavii propuşi pentru pensionare de invaliditate, confruntă starea clinică cu diagnosticul, propune şi emite decizii de încadrare sau de neîncadrare în grade de invaliditate;
 • Efectuează revizuirea medicală a bolnavilor, confomi legii;
 • Dispune efectuarea de investigatii sociale pentru cazurile problemă;
 • Participă la întocmirea programului de recuperare şi urmăreşte aplicarea acestuia pentru recuperarea capacităţii de muncă şi socio – profesională a pensionarilor de invaliditate din evidenţă;
 • Stabileşte programe individuale de recuperare, pentru asiguraţii care au accidente de muncă şi boli profesionale, în funcţie de natura şi prognosticul bolii;
 • Urmăreşte şi verifică modul în care asiguraţii respectâ programele de recuperare a capacităţii de muncă;
 • Propune suspendarea dreptului la prestaţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, în cazul în care asiguraţii nu respectă sau nu urmează programul individual de recuperare;

Compartimentul accidente de munca si boli profesionale

 • Desfaşoară activitatea de prevenire a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, în scopul îmbunătâţirii activităţii privind securitatea şi sănătatea în muncă la locul de muncă;
 • Acţionează, prin diverse forme şi mijloace de educare şi comunicare, în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;
 • Consiliază angajatorii cu privire la întocmirea instrucţiunilor proprii şi recomandă, prin programele de lucru, măsuri de prevenire;
 • Ţine evidenţa modului de acordare a prestaţiilor şi serviciilor de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
 • Ţine evidenţa accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, precum şi a cheltuielilor generate de acestea;
 • Primeşte formularele comunitare, verifică infomiaţiile şi operează decontările corespunzătoare, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • Primeşte cererile, verifică îndeplinirea condiţiilor legale şi întocmeşte documentele pentru acordarea prestatiilor.de asigurare pentru accidente de rauncă şi boli profesionale;
 • Suspendă dreptul la prestaţiile de asigurare în cazurile întemeiate, conform dispoziţiilor legale în vigoare;
 • Desfaşoară activităţile necesare în recuperarea funcţională a asiguraţilor, conform reglementărilor în vigoare;
 • Vizează certificatele medicale rezultate în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale;
 • Primeşte documentaţia şi o verifică, în vederea decontării serviciilor medicale cazurile de accidente de muncă şi boli profesionale;
 • Ţine legătura cu Casa de Asigurări de Sănătate, în vederea derulării, conform reglementărilor în vigoare, a procedurii de decontare, atât pentru cazurile de accident de muncă cât şi pentru cazurile de boli profesionale;
 • Realizează legătura cu celelalte case teritoriale de pensii şi instituţii implicate (Inspectoratul teritorial de muncă, Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperarea Capacităţii de Muncă – INEMRCM, Autoritatea de Sănătatea Publică), în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale;
 • Constată contravenţiile şi aplică sancţiuni potrivit legii;

Serviciul legislatie, contencios, executare silita, comunicare si relatii publice

 • Reprezintă interesele casei teritoriale de pensii în faţa instanţelor competente a judeca litigiile de asigurări sociale, de contencios administrativ, civile şi/sau penale, comerciale, cu privire la procedura de executare silită şi contestaţiile împotriva măsurilor de executare silită la judecata acestora în prima instanţă sau în căi de atac; ——- Asigură efectuarea procedurii de executare silită ;
 • Reprezinta , pe baza de mandat , Casa Judeteana de Pensii in fata instantelor judecatoresti, in toate cazurile care au legatura cu procedura de executare silita;
 • Asigura aistenta juridica in solutionarea sesizarilor , cererilor si scrisorilor in probleme de legislatia pensiilor si a altor drepturi de asigurari sociale;
 • Indruma si spijina personalul Casei Judetene de Pensii , angajatorii si asiguratii in vedera aplicarii unitare a legislatiei in domeniul asigurarilor sociale , pensiilor si altor drepturi de asigurari sociale;
 • Asigură întreaga activitate de comunicare şi relaţii cu publicul în cadrul casei teritoriale de pensii;
 • Asigură promovarea imaginii casei teritoriale de pensii, monitorizează mass-media locală şi întocmeşte raportările stabilite;
 • Asigură liberul acces la informaţiile de interes public.

DIRECTIA ECONOMICA SI EVIDENTA CONTRIBUTII

Compartimentul financiar- contabilitate

 • Fundamentează propuneri privind proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi propuneri de fundamentare a indicatorilor specifîci cu fmanţare din bugetul de stat;
 • Urmăreşte şi răspunde de realizarea indicatorilor bugetului asigurărilor sociale de stat, repartizaţi conform legii;
 • Ţine contabilitatea analitică pentru fiecare debitor al bugetuhii asigurărilor sociale de stat;
 • Emite ordinele de plată şi virează, la termenele stabilite, sumele necesare achitării drepturilor de pensii şi a altor indemnizaţii către beneficiarii din ţară şi străinătate;
 • Asigură ca achiziţionarea de materiale şi echipamente să se facă cu încadrarea în fondurile aprobate;
 • Urmăreşte, centralizează şi contabilizează cheltuielile efectuate din bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul de stat, fondul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale, fondul de stimulente;
 • Exercită controlul financiar preventiv, conform normelor în vigoare;
 • Efectuează inventarierea patrimoniului conform legii, urmăreşte şi înregistrează mişcarea mijloacelor fixe şi achiziţionarea obiectelor de inventar;
 • Asigură recepţia cantitativă şi calitativă precura şi evidenţa consumurilor pe categorii;

Compartimentul gestiune bilete de tratament

 • Intocmeşte situaţia privind necesarul de locuri în staţiuni de tratament şi odihnă şi o înaintează CNPP;
 • Asigură evidenţa cererilor pentru bilete de tratament;
 • Urmăreşte ca fiecare beneficiar să primească un singur bilet de tratament în cursul unui an calendaristic;
 • Răspunde de valorificarea biletelor primite prin repartiţie;
 • Colaborează cu organizaţiile de pensionari şi cu organizaţiile sindicale reprezentative la nivel teritorial/beneficiarilor, în vederea imbunătăţirii activităţii privind repartiţia biletelor de tratament;

Compartimentul Arhiva

 • Asigură evidenţa tuturor documentelor intrate şi ieşite din depozitul de arhivă, pe baza registrului de evidenţă curentă;
 • Realizează operaţiunile de ordonare şi inventariere a documentelor neordonate şi fară evidenţe, aflate în depozite, indiferent de provenienţa lor;
 • Organizează depozitul de arhivă şi sistematizează documentele după criterii stabilite în prealabil, conform prevederilor legislaţiei în domeniu;

Compartimentul achizitii publice

 • Asigură achiziţionarea de materiale, echipamente şi servicii, cu încadrarea în fondurile aprobate;
 • Asigură derularea procedurilor de achizitii publice, în conditiile legii;
 • Intocmeşte programul anual de achiziţii;
 • Urmareşte, în colaborare cu compartimentele funcţionale, derularea contractelor încheiate;

Serviciul evidenta contributii 

 • Recepţionează şi prelucrează, lunar, datele primite de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală privind documentele de plată către bugetul asigurârilor sociale de stat, în baza protocolului încheiat între cele două părţi;
 • Recepţionează şi prelucrează lunar datele primite electronic în ceea ce priveşte constituirea stagiului de cotizare ;
 • Recepţionează şi prelucrează datele primite de la angajatori, în ceea ce priveşte încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite si speciale, în baza avizului acordat de inspectoratul teritorial de munca;
 • Gestionează baza de date privind asiguraţii sistemului public de pensii, pe baza declaratiilor lunare preluate de la angajatori si a contractelor de asigurare;
 • Indeplineşte atribuţii referitoare la sistemul pensiilor obligatorii administrate privat;
 • Intocmeşte, potrivit competenţelor avute în aplicarea regulamentelor comunitare de coordonare a sistemelor de securitate socială, formulare de notificare a respingerii cererii de emitere a formularului E101;
 • Elibereaza, pe baza de cerere, adeverinte privind certificarea stagiului de cotizare, dupa aprilie 2001;
 • Incheie contracte de asigurare sociala, conf. prev. lg.263/2010, in vederea obtinerii pensiei pentru limita de varsta;
 • Incheie contracte de asigurare sociala, retroactiv, in baza oug. 163/2020. Asigurarea se poate incheia pana la data de 31.08.2023;
 • Acorda ajutor de deces in cazul decesului asiguratului sau unui membru de familie al acestuia;

DIRECTIA STABILIRI SI PLATI PRESTATII

Serviciul Stabiliri Prestatii

 • Primirea cererilor si dosarelor de pensionare;
 • Calculul punctajului realizat si a dreptului de pensie ,emitind in acest sens decizia de admitere sau respingere a cererii;
 • Suspendarea ,sistarea sau reluarea platii pensiei in situatiile prevazute de lege;
 • Efectuarea modificarii drepturilor de pensie conform prevederilor legale si emiterea in acest sens a deciziilor de pensie;
 • Constituirea de debite in situatiile in care se constata erori sau plati necuvenite ale drepturilor de pensie;
 • Stabilirea si calculul drepturilor ce se acorda in baza unor legi speciale,emitind in acest sens decizia;

Serviciul Plati Prestatii

 • Comunicarea, in plata, in sistem centralizat drepturilor lunare si a restantelor pentru inscrieri noi, modificari de drepturi, reluarea drepturilor suspendate
 • Comunicarea, in sistem centralizat a modificarilor in datele de identificare a beneficiarilor de drepturi (schimb nume, schimb adresa, schimb tutore, schimb curator,etc)
 • Comunicarea, in sistem centralizat a modificarilor in modalitatea de plata (viarare in cont curent, scoatere din cont curent si comunicare la posta)
 • Comunicarea, in sistem centralizat a suspendarilor din plata cu motivarea acestora
 • Transferarea dosarelor la alte case judetene de pensii
 • Eliberarea adeverintei pentru plecarea definitiva din tara a beneficiarului de drepturi
 • Eliberarea de adeverinte pentru diferite nevoi
 • Evidenta titlurilor executorii si operarea retinerilor din drepturile beneficiarilor de asigurari sociale;

Compartimentul Pensii Internationale

 • Asigură aplicarea prevederilor regulamentelor comunitare din domeniul coordonarii sistemelor de securitate socială, în vederea protejării drepturilor de pensie şi neîngrădirii liberei circulaţii a lucrătorilor migranţi;
 • Asigură desfaşurarea procesului de comunicare dintre solicitant şi instituţiile abilitate sau dintre organismele de legătură din statele membre UE prin intermediul formularelor europene de legătură;
 • Asigură primirea şi prelucrarea corespondenţei de la celelalte instituţii în materie de pensii din statele membre UE şi completează dosarele în vederea stabilirii prestaţiilor de asigurări sociale de către Serviciul stabiliri prestaţii;
 • Emite atestatul privind certificarea stagiului de cotizare (formularul E205), solicitant pe teritoriul României;
 • Emite decizii de pensie naţională şi comunitară pentru asiguraţii care au realizat stagii de cotizare, atât în sistemul public din România cât şi din alte ţări;
 • Soluţionează, centralizează şi raportează sesizările, petiţiile şi memoriile având ca obiect prestaţiile comunitare;
 • Primeşte şi completează formularele de legătură prin care se solicită, de către instituţii similare din străinătate, confirmarea stagiilor de cotizare realizate în sistemul public de pensii din România, necesare stabilirii drepturilor de pensii internaţionale;
 • Inregistrează cererile de pensii intemaţionale depuse, la sediul său, de persoanele îndreptăţite, instrumentează dosarele, emite şi comunică tuturor instituţiilor în cauză din străinătate formularele, documentele şi dedziile de admitere a cererii de înscriere la pensie sau de respingere a cererii, după caz;
 • Asigură transmiterea, în vederea traducerii, a documentelor cu caracter intemaţional şi evidenţa acestora;

CASA TERITORIALA DE PENSII TECUCI

 • Asigură funcţionarea subsistemului informatic şi respectarea standardelor de exploatare stabilite de casa teritorială de pensii şi administrarea reţelei de calculatoare a casei locale de pensii;
 • Asigură, la nivel zonal, evidenţa lunară pentru asiguraţii care încheie contracte de asigurare.
 • Colaborează la recuperarea datoriilor către bugetul asigurărilor sociale de stat;
 • Verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru înscrierea la pensie;
 • Colaborează la stabilirea stagiului de cotizare şi a contribuţiei depuse;
 • Calculează punctajul realizat, dreptul de pensie şi emite decizia de înscriere la pensie sau de respingere a cererii, după caz;
 • Verifică corectitudinea datelor înscrise pe documentele care însoţesc decizia de înscriere la pensie;
 • Verifică dosarele de pensii în cazul reclamaţiilor şi întocmeşte documentaţia de solutionare;
 • Stabileşte drepturile cuvenite pe baza legilor speciale;
Skip to content