Activitate Contribuabili Asigurati

Categorii de asigurati   

In sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca, inclusiv soldatii si gradatii voluntari;functionarii publici;cadrele militare in activitate, soldatii si gradatii voluntari, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, din drepturi de autor si drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si din contracte/conventii incheiate potrivit Codului civilpersoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti,persoanele care beneficiaza de drepturi banesti lunare, ce se asigura din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile legii, denumite in continuare someripersoanele care realizeaza, in mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel putin de 4 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si care se afla in una dintre situatiile urmatoare:administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare ori de management;membri ai intreprinderii individuale si intreprinderii familiale;persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati economice;persoane angajate in institutii internationale, daca nu sunt asiguratii acestora;alte persoane care realizeaza venituri din activitati profesionale;cadrele militare trecute in rezerva, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare ale caror raporturi de serviciu au incetat, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, care beneficiaza de ajutoare lunare ce se asigura din bugetul de stat, in conditiile legii;     Incepand cu data de 01.07.2012, contribuabilii persoane fizice care datoreaza contributii sociale obligatorii, conform cap.II si III din Legea nr 571/2003 privind Codul fiscal, au fost preluati in administrare de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin unitatile sale subordonate.Potrivit acestor reglementari, competenta de administrare a contributiilor sociale datorate de persoanele fizice autorizate, pentru veniturile aferente perioadelor fiscale anterioare datei de 1 ianuarie 2012, precum si perioadei 1 ianuarie – 30iunie 2012 cu titlu de contributii sociale aferente anului 2012,si totodata, pentru solutionarea contestatiilor impotriva actelor administrative prin care s-a facut stabilirea revin caselor de asigurari sociale, potrivit legislatiei specifice aplicabile fiecarei perioade.    Facem precizarea ca, in conformitate cu Art. III din Ordonanta de Urgenta nr 71/26.06.2013, pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr 64/2001, termenul prevazut la art V alin (7) din OUG 125/2011, privind stabilirea contributiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice , s-a prorogat pana la data de 31.12.2013. De asemenea, in conformitate cu art III din OUG nr 115/2013, termenul prevazut la art.III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr 71/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 64/2001, se proroga pana la data de 30 iunie 2014 inclusiv.
Dupa aceasta data, casele de asigurari sociale nu mai transmit Agentiei Nationale de Administrare Fiscala copii ale titlurilor in care sunt individualizate contributiile sociale datorate.

Baza de calcul a contributiei de asigurari sociale   

Baza lunara de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale in cazul asiguratilor este prevazuta in Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale pentru asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. IV si alin. (2) o constituie venitul lunar asigurat, inscris in declaratia individuala de asigurare sau in contractul de asigurare sociala, dar nu mai putin decat suma reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si nici mai mult de 5 ori valoarea acestuia.
Nu se datoreaza contributie de asigurari sociale asupra sumelor expres exceptate, prevazute in Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Sumele asupra carora nu se datoreaza contributia de asigurari sociale nu se iau in considerare la stabilirea prestatiilor din sistemul public de pensii.
Sumele reprezentand ajutor de deces, care se platesc de angajator asiguratilor, potrivit prevederilor prezentei legi, in contul asigurarilor sociale, se retin de acesta din contributiile de asigurari sociale datorate pentru luna respectiva.
    Sumele reprezentand ajutor de deces platite de angajator asiguratilor, potrivit prevederilor prezentei legi, care depasesc suma contributiilor datorate de acesta in luna respectiva se recupereaza din contul asigurarilor sociale de la casa teritoriala de pensii in raza careia se afla sediul acestuia, respectiv de la casa de pensii sectoriala.
    Contributia individuala de asigurari sociale prevazuta de lege se vireaza lunar de catre angajator, la unitatea teritoriala a Trezoreriei Statului la care acesta este luat in evidenta ca platitor de impozite si taxe, impreuna cu contributia de asigurari sociale pe care acesta o datoreaza in calitate de contribuabil bugetului asigurarilor sociale de stat.
    Contributia la fondul de pensii administrat privat, care este parte din contributia individuala de asigurari sociale datorata la sistemul public de pensii, se transmite de CNPP si de casele de pensii sectoriale fondurilor de pensii administrate privat. Lunar, pana cel tarziu in data de 20 a lunii urmatoare celei in care platitorii au depus declaratia nominala de asigurare, CNPP si casele de pensii sectoriale transmit fiecarui administrator lista nominala de virare a sumelor catre fondul de pensii pe care acesta il administreaza. Lunar, pana cel tarziu in data de 20 a lunii urmatoare celei in care angajatorul a depus declaratia nominala de asigurare, CNPP si casele de pensii sectoriale vireaza catre fiecare fond de pensii administrat privat, de la bugetul asigurarilor sociale de stat, suma reprezentand contributiile individuale datorate acestor fonduri.
    Activitatea privind administrarea creantelor provenind din contributii de asigurari sociale, datorate de persoanele fizice sau juridice care au calitate de angajator sau de entitatile asimilate angajatorilor, precum si constatarea si sanctionarea contraventiilor se realizeaza de ANAF si unitatile subordonate acesteia, in baza prevederilor Codului de procedura fiscala. ANAF si unitatile sale subordonate, CNPP si casele de pensii sectoriale colaboreaza si fac schimb de informatii privind colectarea si, respectiv, declararea contributiilor de asigurari sociale

 Contractul si declaratia de asigurare  Se pot asigura in sistemul public de pensii, pe baza de Contract de asigurare sociala (Anexa 1), in conditiile prezentei legi, avocatii, personalul clerical si cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate in sistemul public, precum si orice persoana care doreste sa se asigure, respectiv sa isi completeze venitul asigurat.
  Venitul asigurat inscris in contractul de asigurare sociala poate fi modificat prin depunerea unui Act aditional(Anexa 2)
    Venitul lunar asigurat este cel stabilit prin declaratia individuala de asigurare si nu poate fi mai mic decat suma reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si mai mare decat valoarea corespunzatoare a de 5 ori castigul salarial mediu brut.
    Astfel:
castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2016 este de 2.681 lei;nivelul minim al venitului inscris in contractul de asigurare sociala este de 938 lei;nivelul maxim al venitului inscris in contractul de asigurare sociala este de 13.405 lei;cota contributiei de asigurari sociale datorata: 26.3%contributia datorata de asiguratii cu contract de asigurare pentru anul 2016 este de 247 lei/lunar.termenul de plata: pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata.     Contractul de asigurare sociala prevazut la art. 6 alin. (2) se incheie intre persoana interesata sau, dupa caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procura speciala si casa teritoriala de pensii competenta, in functie de domiciliul sau resedinta persoanei.
    Contractul de asigurare sociala se incheie in forma scrisa si produce efecte de la data inregistrarii acestuia la casa teritoriala de pensii.
    Venitul asigurat inscris in contractul de asigurare sociala poate fi modificat prin incheierea unui act aditional la contractul de asigurare sociala.
    Contractul de asigurare sociala constituie titu de creanta si devine titlu executoriu la data la care creanta bugetara este scadenta, conform legii.
     Contractul de asigurare sociala poate fi reziliat la initiativa oricareia dintre parti, conform clauzelor prevazute in contract.
     In cazul rezilierii contractului de asigurare sociala, contributiile de asigurari sociale achitate nu se restituie, iar stagiul de cotizare realizat se valorifica la stabilirea dreptului de pensie.Stagiul de cotizare    Constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii:vechimea in munca recunoscuta pentru stabilirea pensiilor pana la data de 1 aprilie 2001;vechimea in serviciu recunoscuta pentru stabilirea pensiilor, in cazul persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), pana la intrarea in vigoare a prezentei legi;perioada cuprinsa intre 1 aprilie 2001 si data intrarii in vigoare a prezentei legi, in care persoanele au fost asigurate in baza Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;perioada cuprinsa intre 1 ianuarie 2010 si data intrarii in vigoare a prezentei legi, in cazul persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. V.    Constituie stagiu de cotizare si perioada suplimentara la vechimea in munca sau la vechimea in serviciu acordata in baza legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 pentru perioadele realizate in grupa I, a II-a, respectiv in conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii, in cazul persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c).
      Constituie stagiu de cotizare si perioadele de pana la data de 1 aprilie 2001 in care o persoana:s-a aflat in una dintre situatiile prevazute la art. 49;are stabilite drepturi privind vechimea in munca in baza prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat.Constituie stagiu de cotizare si timpul util la pensie realizat de agricultori, in conditiile reglementate de legislatia privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor, anterioara datei de 1 aprilie 2001.Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 care reprezinta, conform legii, stagiu de cotizare realizat in conditii deosebite, conditii speciale sau alte conditii de munca se acorda perioade suplimentare la vechimea in munca sau la vechimea in serviciu, care constituie stagii de cotizare in conditii normale, dupa cum urmeaza:3 luni pentru fiecare an lucrat in conditii deosebite de munca;6 luni pentru fiecare an lucrat in conditii speciale de munca;12 luni pentru fiecare an lucrat in alte conditii de munca asa cum sunt reglementate la art. 29 alin. (2)     Constituie stagiu de cotizare perioadele de timp pentru care asiguratii datoreaza si/sau platesc contributii de asigurari sociale in sistemul public de pensii din Romania, precum si in alte tari, in conditiile stabilite prin acordurile sau conventiile internationale la care Romania este parte.
    La stabilirea drepturilor de asigurari sociale se iau in considerare stagiile de cotizare realizate in sistemul public de pensii din Romania, precum si perioadele de asigurare realizate sau recunoscute ca atare in alte tari, in conditiile reglementate prin instrumente juridice cu caracter international la care Romania este parte si/sau regulamente comunitare.

   

Skip to content