COMUNICAREA EVENIMENTELOR LA ASIGURATOR


C.J.P. Galati, in calitate de asigurător, are atribuţii specifice de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, conform prevederilor art. 8 din Legea 346 /2002, modificata si completata.

In conformitate cu prevederile din Legea 346 /2002, modificata si completata si a Ordinului450/2006 , angajatorii au obligaţia de a comunica si asigurătorului accidentele soldate cu incapacitate de muncă sau cu decesul asiguraţilor.Comunicarea trebuie realizată de îndată ce angajatorul a luat cunoştinţă despre accident.

Comunicarea evenimentelor urmate de incapacitate temporară de muncă, invaliditate sau deces, al căror caracter de muncă a fost confirmat, se face obligatoriu de angajator către casa teritorială de pensii pe raza căreia s-a produs evenimentul, precum şi către casa teritorială de pensii pe raza căreia angajatorul îşi are sediul soci al

In conformitate cu prevederile : art. 50 din L 346/2002 si art.84 din ORD.450/2006,coroborate cu art.27 si art. 32 din Legea 319/2006 si cu art. 132 si art 140, din H.G. 1425/2006, angajatorii au obligaţia sa comunice evenimentul la asigurător si sa depună următoarele documente:

1. Procesul- verbal de cercetare al accidentului de munca, in original.

2. F.LA.M-ul avizat de inspectoratul teritorial de munca, in original.

3. Adresa de avizare a dosarului de cercetare, emisa de inspectoratul teritorial de munca, in original sau copie conform cu originalul.

Pentru inregistrarea evenimentului in baza de date, precum si pentru plata drepturilor de asigurare si a seviciilor medicale acordate victimelor accidentelor de munca , angajatorii vor depune la C.J.P. Galati si următoarele documente:

· Certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului , in copie conform cu originalul.

· Contractul individual de munca al victimei , in copie conform cu originalul .

· BI/CI al accidentatului, in copie conform cu originalul.

· Certificatele medicale, cu cod de indemnizatie 02 sau 03. - in original, completate de angajator, pentru a fi vizate de CJP Galati ( daca angajatorii au sediul social in jud. Galati).

Angajatorii care au sediul social pe raza altor judeţe, vor depune certificatele medicale, pentru a fi vizate, la casele teritoriale de pensii din judeţul respectiv.

Precizam ca in conformitate cu prevederile din legea 346 /2002, modificata si completata, art. 14 alin. 1 ,, In cazul in care din culpa angajatorului sau a persoanei asigurate pe baza de contract individual de asigurare nu s-a plătit contribuţia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, costul prestaţiilor si al serviciilor de asigurare prevăzute de prezenta lege si efectuate de către asigurător se recuperează de la angajator sau de la persoana asigurata pe baza de contract individual de asigurare.

Dovada plaţii contribuţiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se face cu Certificatul de atestare fiscala, eliberat de Agenţia Naţionala de Administrare Fiscala, care va fi prezentat inoriginal.

Dosarul cu documentele sus menţionate, insotit de o adresa de inaintare, va fi prezentat, la C.J.P. Galati la Compartimentul Accidente de Munca si Boli Profesionale.

Comunicarea incidentelor periculoase transmisă caselor teritoriale de pensii se face prin proces-verbal de cercetare a incidentului periculos.

Declararea bolilor profesionale, se face prin completarea fisei BP2 de catre Autoritatea de sanatate publica în a cărei rază se află sediul angajatorului.